SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna switch to english version strona głównaproduktykontakt

Oferujemy następujące przyrządy pomiarowe:


Monitor Jakości Powietrza Wewnętrznego

przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji stężenia dwutlenku węgla, wilgotności względnej, temperatury powietrza i ciśnienia barometrycznego; umożliwia badanie zmian ilości wymian na wskutek zmian warunków na zewnątrz pomieszczenia, zmian aktywności osób znajdujących się wewnątrz, infiltracji pomiędzy pomieszczeniami; zarejestrowane wyniki pomiarów mogą być również wykorzystane do wyznaczania gęstości powietrza i  entalpii - opis szczegółowy

Monitor Jakości Powietrza Wewnętrznego, model PS33

Miernik Parametrów Gazu

przeznaczony jest do pomiaru wilgotności, temperatury i ciśnienia bezwzględnego gazów, w tym gazów zapylonych, w zakresie temperatur do 200 °C; na podstawie ustawionej przez użytkownika gęstości gazu suchego w warunkach umownych, przyrząd oblicza stopień zawilżenia gazu, gęstości gazu wilgotnego w warunkach umownych i w warunkach pomiaru; dostarczany program komputerowy pozwala ustawić potrzebną gęstość zarówno dla czystego powietrza jaki i dla innych mieszanin gazów - opis szczegółowy

Miernik Parametrów Gazu, model MPG20

Mierniki prędkości i temperatury - seria 300

seria przyrządów, przeznaczonych do pomiaru prędkości i temperatury powietrza; znajduje zastosowanie zarówno w klimatyzacji i wentylacji przy określaniu prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych, jak również w  pomiarach procesów przemysłowych; konstrukcja sond umożliwia pomiary w  różnych warunkach w temperaturach do 260 °C, w tym także w środowisku agresywnym; współpracuje z sondami termoanemometrycznymi i ultradźwiękowymi;

modele:

MP300 - opis szczegółowy

MPR300 - opis szczegółowy

Miernik prędkości, model MP300 Miernik Prędkości Gazu, model MPR300

Barometr - miernik ciśnienia bezwzględnego

przeznaczony do pomiaru ciśnienia bezwzględnego powietrza z zakresu 500 ÷ 1500 hPa, z niepewnością wskazań wynoszącą ±1 hPa; rozdzielczość wskazań wynosi 0,1 hPa; przyrząd posiada wbudowane akumulatory, jego obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego ABS - opis szczegółowy

Barometr, model CMCB11

Psychrometr - miernik zawilżenia gazu

przeznaczony do pomiaru zawilżenia, wilgotności względnej i gęstości gazu w kanałach przepływowych, urządzeniach odpylających i wentylacyjnych oraz w pomieszczeniach zamkniętych; wilgotność gazu wyznaczona jest metodą psychrometryczną, na podstawie mierzonych wartości ciśnienia bezwzględnego, temperatury gazu i temperatury czujnika mokrego; z wolnym, otwartym króćcem połączeniowym pełni funkcję barometru; może pracować w środowisku agresywnym - opis szczegółowy

Miernik Zawilżenia Gazu z odcinkiem pomiarowym, model CMZG10